KONKURS “SYMBOLICZNA PALMA WIELKANOCNA”

JUŻ WKRÓTCE NIEDZIELA PALMOWA 

Ogłaszamy konkurs internetowy pt. ,,Symboliczna Palma Wielkanocna” dla dzieci z Rudna w wieku od 2,5 – 13 lat i dla przedszkolaków z Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rudnie.

Cel: podtrzymanie tradycji wśród społeczności lokalnej w szczególnych okolicznościach związanych z sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19.

Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno, Rudno 228, 32-067 Tenczynek,
tel. 505 352 561, adres email: srwrudno@interia.pl,
fb:https://www.facebook.com/stowarzyszenierozwojuwsirudno/

Zgłoszenie prac do konkursu i zgody na przetwarzanie danych osobowych w wersji elektronicznej na email: srwrudno@interia.pl od 02.4.2020 r. – 05.4.2020 r. do godz.20.00. ?

Rozstrzygnięcie konkursu: 06.4.2020r.?

Ogłoszenie wyników: 07.4.2020r.?

O terminie rozdania nagród organizator poinformuje zwycięzców telefonicznie lub e-mailem.

Zachowując zasady bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiologiczną, w tym roku do palm zgłoszonych do konkursu nie jest konieczne użycie materiałów jak w tradycyjnej palmie wielkanocnej, nie będzie też oceniana wielkość, liczy się chęć udziału i pomysłowość. Domownicy mogą się włączyć w prace przy tworzeniu symbolicznej palmy wielkanocnej.

Prosimy bardzo, aby do zrobienia palm wykorzystać materiały obecnie dostępne w domu lub własnym ogrodzie (wydmuszki z jajek, wstążki, bibuła, kwiaty suszone, kwiaty z bibuły, tuje, sosny, bukszpan, cyprys itp.). ??

Aby zgłosić pracę do konkursu rodzice lub opiekunowie prawni dziecka powinni przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz zdjęcie wykonanej palmy na adres e-mail: srwrudno@interia.pl w tytule prosimy wpisać KONKURS PALM.?

Karta zgłoszenia DO KONKURSU ,,SYMBOLICZNA PALMA WIELKANOCNA” Organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno w Rudnie w dniach 02.4.2020 r.- 07.4.2020 r.

Imię,nazwisko i wiek dziecka…………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość (tylko)…………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………..
Nr Tel. ……………………………………lub e-mail……………………………………………………………………………………
miejscowość ……………….. data ……………….

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zostałem poinformowany, iż:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno, z siedzibą w: Rudno 228, 32-067 Tenczynek.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: odo.dmarek@onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana /dziecka danych osobowych.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i promocji konkursu internetowego ,,Symboliczna Palma Wielkanocna” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. działań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody.
4) Każdy uczestnik, (jeżeli jest niepełnoletni, za pośrednictwem swoich rodziców/opiekunów prawnych) lub rodzic /opiekun prawny/ lub osoba, której dane przetwarzamy posiada prawo dostępu do treści swoich danych/danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie jakiego dokonano przed cofnięciem zgody (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych),
5) Każdemu uczestnikowi, (jeżeli jest niepełnoletni, za pośrednictwem swoich rodziców/opiekunów prawnych) lub rodzic /opiekun prawny/ lub osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
6) Odbiorcami danych osobowych mogą być:
– podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych przez przepisy prawa,
– organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy,
– komisja konkursowa.
7) Przetwarzane dane nie będą podlegały profilowaniu.
8) Podanie danych osobowych własnych/dziecka wynikających z konieczności zgłoszenia uczestnictwa w konkursie ,,Symboliczna Palma Wielkanocna” jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych niezbędnych do zgłoszenia udziału ww. Przeglądzie jest brak możliwości aktywnego w nich uczestnictwa.
9) Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Facebook może przekazywać Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe poza teren EOG. Jednocześnie wskazujemy, że Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield w ramach umowy pomiędzy USA, a Komisją Europejską, która stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych.

⎕ Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

⎕ Akceptuję Regulamin konkursu internetowego pt,, Symboliczna Palma Wielkanocna”.

⎕ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych mojego dziecka* zawartych w karcie zgłoszenia przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno, w celu uczestnictwa w konkursie internetowym pt.,,Symboliczna Palma Wielkanocna”.

⎕ Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* uczestniczącego
w konkursie internetowym pt.,,Symboliczna Palma Wielkanocna” zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska w publikacjach, na portalach internetowych, fanpage’u, na FB zarządzanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno . Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.

*niepotrzebne skreślić
..…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *