WZNOWIENIE PRACY PUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W RUDNIE

WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA

Informuję, że w porozumieniu z Organem Prowadzącym Publiczny Punkt Przedszkolny w Rudnie zostanie uruchomiony 22 czerwca br. 

Praca przedszkola będzie przebiegała zgodnie z wszelkimi wytycznymi GIS mającymi zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19. Każdy pracownik przedszkola będzie podlegał zaostrzonemu rygorowi sanitarnemu, przestrzegając obowiązujących procedur.

Proszę Państwa – Rodziców o zapoznanie się z procedurami wprowadzonymi w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Rudnie. Warunkiem przyjęcia dziecka jest zapoznanie się z procedurami, zastosowanie się do nich oraz dostarczenie podpisanego zamieszczonego oświadczenia.

Dyrektor Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rudnie

Mariusz Tomczyk

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Rudnie w związku z wystąpieniem COVID-19

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Rudnie zwanego dalej Przedszkolem lub Placówką, odpowiada Dyrektor Przedszkola zwany dalej Dyrektorem.
 2. W Przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Przedszkole będzie otwarte w godzinach od 8.00 do 13.00.
 4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12 ( przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS).
 5. Do Przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy
  z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku Przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik Przedszkola.
 6. W Przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku przebywania w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
 7. Środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.
 8. Pracownicy bezpośrednio obsługujący rodziców obowiązkowo posiadają maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
 9. Na czas pracy Przedszkola, drzwi wejściowe do budynku Przedszkola są zamykane.
 10. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.
 11. Dyrektor we współpracy z Organem Prowadzącym zapewniają:
  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń Przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w Przedszkolu.
  2. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego.
  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia
   i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem.
  4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa
   i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
 12. Dyrektor:
  1. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
  2. Dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować.
  3. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w Placówce.
  4. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.
  5. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika.
  6. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
  7. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
  8. Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę Ci sami opiekunowie.
  9. Informuje rodziców o obowiązujących w Przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
  10. Organizuje działalność Przedszkola zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

13. Każdy pracownik Placówki zobowiązany jest:

1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej to znaczy do:

  1. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych.
  2. Do kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia.
  3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.
  4. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Placówki stosując ściśle

zasady dezynfekcji rąk.

e. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach

chorobowych dzieci.

2. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

3. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

4. Stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ, MEN.

14. Osoba sprzątająca i panie przedszkolanki myją i/lub dezynfekują:

1. Ciągi komunikacyjne – myją oraz dezynfekują odpowiednim płynem.

2.Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują.

3. Toalety dla personelu i dzieci – myją i dezynfekują.

4. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów.

5. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.

6. Myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko zanim będzie
z nich korzystało kolejne dziecko.

7. Pracują w rękawiczkach. Stosują ściśle zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania.

8. Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.

15. Nauczyciele:

1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. BHP.

2. Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.

3. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.

4. Prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach.

5. Dbają o to, by dzieci unikały bliskich kontaktów.

6. Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci.

7. Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Dzieci powyżej 4 roku życia w czasie drogi do i z placówki noszą maseczkę, w placówce maseczki nie muszą być stosowane.
 2. Rodzic/opiekun prawny dzieci przyprowadzanych do placówki musi mieć zakryty nos
  i usta oraz mieć założone rękawiczki.
 3. Rodzic nie wchodzi do Przedszkola, oddaje dziecko pani nauczycielce przed budynkiem Przedszkola.
 4. Codziennie przed oddaniem dziecka do przedszkola rodzic podaje pracownikowi podpisane oświadczenie związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W przypadku braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczane do Placówki.
 5. Pracownik podczas przejmowania dziecka od rodzica/prawnego opiekuna dokona mierzenia temperatury dziecka, termometrem bezdotykowym.
 6. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do Przedszkola zdezynfekowało ręce,
  a następnie odprowadza do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
 7. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie
  w deklaracji, uzgodnionych z dyrektorem.
 8. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem Przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.
 9. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są zbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 10. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel), widoczne osłabienie, ospałość, manifestowanie, złe samopoczucie). Temperatura powinna zawierać się w przedziale od 36 do 37 st C.
 11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego, objawów chorobowych
  u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 12. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych.
 13. Po odebraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na ogrodzie przedszkolnym.

Żywienie

 1. Przedszkole nie zapewnia wyżywienia dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Rodzice przyprowadzając dzieci przynoszą im posiłki na 5 godzin pobytu w Placówce, przygotowywane przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Przed każdym posiłkiem dzieci myją ręce.
 4. Panie nauczycielki dezynfekują stoliki przed i po spożyciu przez dzieci przyniesionych śniadań.

 

Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren Przedszkola.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty będą otaśmowane.
 3. Na placu zabaw opiekunowie zapewniają, aby dzieci nie kontaktowały się ze sobą.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka, Powiatową Stacją Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach.
 5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel,) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z Przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Placówki.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu
  w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się
  z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 22 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.


W trosce o zdrowie i zachowanie reżimu sanitarnego
w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Rudnie od 22 maja 2020 r. stosuje się następujące zasady:

 • Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć maseczkę ochronną, rękawiczki oraz musi być zdrowy.
 • Przy wejściu głównym do przedszkola należy zdezynfekować ręce.
 • Rodzic nie wchodzi na teren przedszkola.
 • Rodzic codziennie dostarcza do przedszkola oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (do pobrania ze strony internetowej przedszkola).
 • W miarę możliwości przyprowadza i odbiera dziecko jeden Rodzic.
 • Dziecko przyprowadzane do przedszkola jest zdrowe bez objawów chorobowych typu: katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, temperatura poniżej 36, lub powyżej 37 st. C.
 • Dziecko przy wejściu będzie mieć mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym.
 • Dziecko nie przynosi zabawek oraz innych przedmiotów.
 • Dziecko jest odprowadzane na salę i przyprowadzane z sali przez Panią pełniącą dyżur w holu przedszkola.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane są w godzinach wskazanych w deklaracji.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • W celu szybkiej komunikacji placówki z rodzicem dziecka, rodzice muszą być cały czas dostępni pod telefonem.
 • Rodzic, przyprowadzając dziecko do przedszkola, musi codziennie dostarczyć oświadczenie, którego wzór znajduje się na stronie internetowej przedszkola
 • Wchodząc do przedszkola rodzice przy wejściu dezynfekują dłonie, zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
 • Bezpośrednio po przyjściu do placówki należy poddać dziecko mierzeniu temperatury.
 • Dziecko do grupy odprowadza i przyprowadza z grupy Pani pełniąca dyżur w holu przedszkola.

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W RUDNIE

1. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y przez Publiczny Punkt Przedszkolny w Rudnie reprezentowany przez dyrektora Mariusz Tomczyka o:

czynnikach ryzyka COVID-19 u dziecka, rodziców i jego opiekunów

możliwości zarażenia się rodzica/opiekuna prawnego dziecka w czasie drogi do Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rudnie , podczas pobytu dziecka w placówce, a także w czasie drogi powrotnej do domu

obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przed wejściem na teren placówki i zabezpieczeniu przeze mnie ust i nosa maseczką

2.Zapoznałam/łem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii COVID-19 obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny, nową organizację pracy przedszkola i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń

3. Oświadczam, że wedle stanu na dzień podpisania niniejszego oświadczenia nie zaobserwowałam/łem u siebie, ani u moich najbliższych domowników (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objawów uznanych powszechnie za typowe przy zarażeniu SARS-COVID-19, a także, że nie jesteśmy objęci kwarantanną.

4. Oświadczam, że w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.

5.Oświadczam, że wciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

6 . Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkie dzieci wraz z pracownikami przedszkola, jak również ich rodziny.

7. Każdorazowo wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym przez panie pracujące w przedszkolu przed wejściem dziecka na teren przedszkola, a także podczas pobytu dziecka w placówce.

8. Oświadczam, że moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.

9.Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza przedszkole.

10.Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami dziecko będzie przyjmowane w wyznaczonym miejscu. W przypadku, gdy będzie więcej dzieci będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami przedszkola w bezpiecznej odległości.

11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w budynku przedszkola pomieszczenia do izolacji.

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Przedszkola.

13.Oświadczam, że znane jest mi ryzyko, w szczególności prawdopodobieństwo zarażenia się SARS-COVID-19, jednakże wyrażam zgodę na przebywanie mojego dziecka w przedszkolu oraz zrzekam się względem, reprezentowanym przez dyrektora Mariusza Tomczyka wszelkich roszczeń związanych z zarażaniem się i następstwami zarażenia się SARS-COVID-19 w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Rudnie.

Numer/numery telefonu rodzica do tzw. „szybkiego kontaktu”:………………………………………………………………………………………….

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych:

1…………………………………

Data i podpis matki /opiekuna prawnego

2. ……………………………………

Data i podpis ojca/opiekuna prawnego

14. Upoważnienie

Upoważnienie do odbioru mojego dziecka:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej …………………………………………………………………………..

Zostałem poinformowany o fakcie przetwarzania moich danych osobowych przez Publiczny Punkt Przedszkolny w Rudnie w celu identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru mojego dziecka. Przetwarzanie moich danych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r./Przy odbiorze dziecka osoba upoważniona powinna wylegitymować się dowodem tożsamości …………………………………………………

podpis osoby upoważnionej

Jednocześnie oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu jego odbioru przez osobę upoważnioną ………………………………………………………

podpis rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553,z późn. zm.)oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Podstawa przetwarzania danych osobowych:-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 780),-Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi iw wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)-Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania ograniczeń wynikających z epidemii wirusa COVID –19, a następnie zostaną usunięte.

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych:

1…………………………………

Data i podpis matki /opiekuna prawnego

2. ……………………………………

Data i podpis ojca/opiekuna prawnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *