Konkurs plastyczny ,,Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin dostępny na stronie:

https://www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-z-regionow/konkurs-plastyczny-zdrowe-smaczne-kolorowe-kupuje-produkty-krajowe-ot-krakow

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”
2020

§ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”, zwanego dalej „Konkursem” którego Organizatorem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, w którego imieniu i na rzecz działa Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie (zwany dalej jako „Organizator”). 2. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podane do publicznej wiadomości i będzie dostępna do czasu rozstrzygnięcia Konkursu:
1) poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora: www.kowr.gov.pl, 2) poprzez zamieszczenie na profilu www.facebook.com/polskasmakujepl/ 3) w siedzibie Organizatora, 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847, ze zm.).
§ 2 Cel Konkursu
Celem Konkursu jest: 1) zwrócenie uwagi dzieci w wieku szkolnym na artykuły rolno-spożywcze wytworzone w Polsce z użyciem polskich surowców; 2) budowanie świadomości zakupowej wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego; 3) pielęgnowanie nawyku czytania etykiet i zwracania uwagi na informacje na opakowaniach produktów; 4) stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w pracy artystycznej i wychowawczej. 5) rozpowszechnienie informacji na temat oznaczenia „PRODUKT POLSKI”; 6) promowanie oznaczenia „PRODUKT POLSKI”.
§ 3 Przedmiot i kategorie Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (dalej jako „Praca konkursowa”), która w kreatywnej i ciekawej formie zaprezentuje temat Konkursu „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”.

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
1) klasy I-III szkół podstawowych; 2) klasy IV-VI szkół podstawowych.
3. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie lub mieszanie technik itp.), w formacie maksymalnie A3, w układzie poziomym lub pionowym.
4. W pracach plastycznych starszej grupy wiekowej obowiązkiem jest wykorzystanie oznaczenia PRODUKT POLSKI zgodnie z obowiązującym wzorem:
§ 4 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie dziecko uczęszczające do klas I-VI szkół podstawowych położonych na obszarze województwa małopolskiego. 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest: a) wyrażenie zgody przez rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Konkursie, b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, c) wyrażenie zgody na rozpowszechnianie przez Organizatora Pracy konkursowej za pośrednictwem dowolnego medium (internet, druk). 3. Autor pracy konkursowej staje się Uczestnikami Konkursu z chwilą przekazania Pracy konkursowej Organizatorowi, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. 4. Przystąpienie do Konkursu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu następuje w momencie przekazania do Organizatora Pracy Konkursowej wraz z podpisanym przez rodzica (opiekuna prawnego) reprezentującego Uczestnika Formularzem zgłoszeniowym zawierającym niezbędne zgody i oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) autora Pracy konkursowej, w tym zgody na udział dziecka w Konkursie, przetwarzanie danych osobowych, zgody na rozpowszechnianie Pracy konkursowej i oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu – stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu. 5. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Praca konkursowa powinna być pracą wykonaną samodzielnie przez Uczestnika.

6. Nie będą przyjmowane: 1) prace grupowe, 2) prace przesłane bez podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego Formularza zgłoszeniowego, 3) prace oznaczone w sposób niepozwalający na identyfikację autora, 4) prace przekazane po upływie terminu określonego w § 5. 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 8. Koszty wykonania i dostarczenia Prac konkursowych ponosi rodzic lub opiekun prawny Uczestnika. 9. Uczestnikami konkursu nie mogę być dzieci pracowników Organizatora, a także członkowie ich rodzin.
§ 5 Zgłoszenia Prac konkursowych 1. Formularze zgłoszeniowe i Prace konkursowe, należy przekazać do Organizatora w formie elektronicznej (zdjęcie lub skan / plik w formacie JPG, TIFF, PDF itp.) drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2020 r. na adres:
krakow@kowr.gov.pl
Podając w tytule maila: KONKURS PLASTYCZNY „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”
2. Za datę doręczenia zgłoszenia i pracy konkursowej przyjmuje się datę wpływu Pracy konkursowej i formularza zgłoszeniowego na ww. adres mailowy. Po wskazanym terminie zgłoszenia oraz Prace konkursowe nie będą przyjmowane. 3. Podpisanie i przekazanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 4. Organizator konkursu nie ponosi kosztów wykonania oraz dostarczenia prac konkursowych. 5. Przesłane Prace konkursowe muszą zostać wyraźnie oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie autora. 6. Laureaci Konkursu zobowiązani są do przekazania Organizatorowi oryginałów Prac konkursowych najpóźniej do dnia wręczenia nagród.

§ 6 Komisja konkursowa
1. Organizator: 1) powołuje i odwołuje Komisję Konkursową, która składa się co najmniej z 3 osób; 2) określa organizację oraz tryb pracy Komisji Konkursowej; 3) sprawuje nadzór nad Komisją Konkursową w zakresie zgodności rozstrzygnięcia Konkursu z Regulaminem Konkursu; 4) zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu, które jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 2. Członkowie Komisji Konkursowej, przed przystąpieniem do wykonania czynności w postępowaniu, składają pisemne oświadczenie o braku wystąpienia okoliczności prawnych lub faktycznych, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. W przypadku ujawnienia się takich okoliczności w toku postępowania Członek Komisji Konkursowej zobowiązany jest do wyłączenia się z dalszego udziału w postępowaniu. 3. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący. Obrady Komisji Konkursowej są tajne i odbywają się w obecności, co najmniej połowy składu Komisji. 4. Komisja Konkursowa wybiera 3 najlepsze prace konkursowe w każdej kategorii wiekowej, na podstawie kryteriów określonych w § 7 ust. 1. 5. Komisja Konkursowa zapoznaje się z pracami konkursowymi po ostatecznym terminie składania Prac konkursowych wskazanym w § 5 ust. 1. 7. Komisja Konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych prac konkursowych. 8. Komisja Konkursowa przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu w formie protokołu podpisanego przez wszystkich jej członków. 9. Podpisany protokół z rozstrzygnięcia Konkursu Komisja Konkursowa przedstawia Dyrektorowi Oddziału Terenowego KOWR w Krakowie w celu jego ostatecznego zatwierdzenia.
§ 7 Kryteria oceny Prac konkursowych 1. Ocena zgłoszonych prac konkursowych dokonana będzie przez Komisję Konkursową z uwzględnieniem następujących kryteriów: 1) zgodność pracy z tematem Konkursu 40%, 2) stopień trudności wykonania 20%, 3) pomysłowość 20%,

4) estetyka wykonania 20%. 2. Nagrodzone zostaną trzy prace z każdej kategorii wiekowej, które zostały najwyżej ocenione. 3. W przypadku uzyskania przez prace (w ramach jednej kategorii wiekowej) jednakowej oceny, ustalenie lokaty odbędzie się w drodze głosowania członków komisji poprzedzonego dyskusją, a w razie równej liczby głosów – rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego.
§ 8 Nagrody 1. Nagrodami w Konkursie ufundowanymi przez Organizatora są nagrody rzeczowe. 2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. 3. W ramach każdej kategorii wiekowej laureat miejsca I, II oraz III otrzymuje jedną nagrodę. 4. Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody: 1) I miejsce – nagroda o wartości do 600 zł brutto, 2) II miejsce – nagroda o wartości do 400 zł brutto, 3) III miejsce – nagroda o wartości do 200 zł brutto. 5. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. 6. Laureatom nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 7. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie jej odbioru w formie protokołu lub potwierdzenia odbioru przesyłki. 8. Organizator ma prawo do nie przyznania nagrody za dowolne miejsce w Konkursie. 9. Laureaci Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2 000,00 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 1387, z późn. zm.).
§ 9 Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu 1. Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w § 4 Regulaminu oraz naruszający postanowienia Regulaminu podlegają wykluczeniu z Konkursu przez Organizatora.

2. Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Krakowie. na wniosek Komisji Konkursowej unieważnia Konkurs, w każdym czasie, z następujących przyczyn: 1) nie złożono co najmniej trzech prac konkursowych; 2) Konkurs nie został rozstrzygnięty przez komisję, niezależnie od przyczyn; 3) praca konkursowa jest obarczona wadą, która nie pozwala na wybór najlepszej pracy konkursowej zgodnie z prawem i Regulaminem. 3. Organizatorowi przysługuje również uprawnienie do unieważnienia Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
§ 10 Prawa autorskie 1. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że zgłoszona Praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości Uczestnika oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia rodzic/opiekun prawny przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność. 2. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora zgłoszonej Pracy Konkursowej w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych, w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora w zakresie wykonywania jego zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym w szczególności w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych w celu realizacji zadań Organizatora, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. 2020r. poz. 481) oraz danych osobowych Uczestnika identyfikujących go jako autora zgłoszonej Pracy konkursowej w zakresie: imienia i nazwiska klasy i nazwy placówki do, której uczęszcza Uczestnik.
§ 11 Ogłoszenie wyników i wydanie nagród 1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kowr.gov.pl, profilu www.facebook.com/polskasmakujepl oraz w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Krakowie, w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia ostatecznego terminu składania prac konkursowych wskazanego w § 5 ust. 1. Przez dni robocze rozumieć należy dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagród telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer / adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym. 3. W przypadku podania w Formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, które uniemożliwią skontaktowanie się z rodzicem/opiekunem prawnym Laureata konkursu, nagroda przepada. 4. Ze względu na wprowadzenie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wręczenie nagród może się odbyć poprzez przesłanie nagród Laureatom Konkursu za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego przewoźnika za poświadczeniem odbioru. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata. W przypadku, gdy dwukrotne dostarczenie nagrody okaże się bezskuteczne, Laureat traci prawo do nagrody. 6. W przypadku gdy do czasu rozstrzygnięcia Konkursu zostaną zniesione szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Organizator przewiduje możliwość bezpośredniego wręczenia nagród Laureatom poprzez bezpośrednie dostarczenie nagrody lub organizację uroczystego wręczenia nagród. W takim przypadku Laureaci zostaną indywidualnie poinformowani o organizacji wręczenia nagród. 7. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie wizerunku Laureatów Organizator przetwarzać będzie wizerunek Laureatów na podstawie tej zgody utrwalony i przekazany Organizatorowi w przypadku dostarczenia nagrody w sposób, o którym mowa w ust. 4 lub utrwalony przez organizatora w przypadku wręczenia nagród w sposób, o którym mowa w ust. 6. 8. Organizator przewiduje przekazanie nagród w maksymalnym terminie do 30.10.2020 r.
§ 12 Administrowanie danymi osobowymi 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku organizacją Konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (Organizator) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem można skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.qov.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1. 3. Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie zgody na ich przetwarzanie. Organizator przetwarzać będzie pozyskane w związku z organizacją Konkursu dane osobowe w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, a także w przypadku laureatów Konkursu w celach związanych z przyznaniem i odbiorem Nagród. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych w celach promocyjno-informacyjnych związanych z organizacją Konkursu oraz dokumentacją realizacji powierzonych Organizatorowi na podstawie przepisów prawa zadań realizowanych w interesie publicznym w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych w celu realizacji zadań Organizatora, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. 2020r. poz. 481); 4. Przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych zgłaszających udział Uczestnika w Konkursie, w zakresie imienia i nazwiska dokonywane będzie wyłącznie w celu udokumentowania zgód i oświadczeń niezbędnych do udziału Uczestnika w Konkursie. Przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych zgłaszających udział Uczestnika w Konkursie w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail dokonywane będzie wyłącznie w celu kontaktu w sprawach związanych z udziałem ww. dziecka w Konkursie. 5. Uczestnikom Konkursu i ich rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w Konkursie. 6. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane lub do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń przysługujących Organizatorowi i w stosunku do nich.

7. Pozyskane w związku z organizacją Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Organizatora innym odbiorcom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać to z przepisów prawa. Pozyskane w związku z organizacją Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Organizatora także podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Organizatora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji Konkursu, podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów. 8. Zgodnie z RODO, osobom, których dane Organizator będą przetwarzać w ww. celach przysługuje: 1) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw, 5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. 9. Zgodnie z art. 21 RODO osobom, których dane Organizator będzie przetwarzać w ww. celach określonych w ust. 3 nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 10. Zgoda na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędna do udziału w Konkursie. 11. W oparciu o podane dane osobowe Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 12. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i przewidzianą publikacją Prac konkursowych na portalu Facebook, dane osobowe Uczestników w postaci ich imienia i nazwiska oraz danych szkoły, do której uczęszcza Uczestnik mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w związku przechowywaniem danych osobowych na serwerach Facebook’a zlokalizowanych w państwach trzecich. W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

§ 13 Postanowienia końcowe 1. Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Krakowie przechowuje dokumentację Konkursu przez okres 5 lat od dnia rozstrzygnięcia Konkursu w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo. 2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do przeprowadzenia Konkursu, a ich interpretacja należy do Komisji Konkursowej. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in., wskutek awarii łączy internetowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia utracone, uszkodzone, niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu. 4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników Konkursu. 6. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów w treści Regulaminu oraz jego Załączniku w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Formularz zgłoszeniowy 9. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu, jak również przekazywania prac wraz z Formularzem zgłoszeniowym są:  Piotr Szopa, tel 602 734 005  Mikołaj Łopata, tel 882 773 798
Uwaga! Zgłoszenie do udziału w Konkursie powinno być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz czytelnie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu. Prace nadesłane bez spełnienia ww. wymogów nie będą brały udziału w Konkursie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”
Jako przedstawiciel ustawowy/osoba uprawniona do reprezentowania:
Imię, nazwisko Uczestnika Konkursu
Adres e-mail i nr telefonu rodzica / opiekuna prawnego
Klasa
Nazwa i adres placówki oświatowej
Zastosowane techniki wykonania pracy konkursowej
1. Wyrażam zgodę na udział ww. dziecka w organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie (dalej jako KOWR) Konkursie plastycznym „Zdrowe, smaczne, kolorowe –kupuję produkty krajowe” w celu i na zasadach określonych w treści Regulaminu Konkursu. 2. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska adresu email, numeru telefonu kontaktowego) oraz danych osobowych ww. dziecka (w zakresie imienia, nazwiska, klasy i nazwy placówki, do której uczęszcza ww. dziecko) zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
Pieczątka wpływu

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) dalej jako RODO, w celach związanych ze zgłoszeniem i udziałem dziecka w ww. Konkursie, zgodnie z jego Regulaminem. 3. Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora zgłoszonej Pracy Konkursowej w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych, w celach promocyjno- informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora w zakresie wykonywania jego zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym w szczególności w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych w celu realizacji zadań Organizatora, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. 2020r. poz. 481) oraz danych osobowych ww. dziecka identyfikujących go jako autora zgłoszonej Pracy konkursowej w zakresie: imienia i nazwiska klasy i nazwy placówki do, której uczęszcza ww. dziecko.
Oświadczam, że: 1. Zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych dziecka zawartej w § 12 Regulaminu Konkursu. 2. Zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu „Zdrowe, smaczne, kolorowe –kupuję produkty krajowe” i w pełni go akceptuję. 3. Zgłoszona do Konkursu Praca nie była kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich – jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych pracy konkursowej. 4. Przekazana praca dziecka jest wynikiem indywidualnej twórczości dziecka oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
…………………………………… ……………………………………………………………… Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *